siveco_logo.jpgSistemele informatice dezvoltate de SIVECO Romania sunt concepute astfel încât să
constituie suportul de aplicare şi simplificare a regulilor şi procedurilor din
practica actuală a instituţiilor publice, centrale şi locale.

SIVECO Romania îşi propune, de asemenea, ca prin soluţiile pe care le dezvoltă,
să asigure cetăţenilor un acces larg şi nediscriminatoriu la serviciile publice,
conducând, indirect, la reducerea eforturilor administraţiei în ce priveşte
gestionarea şi controlul activităţilor.

Ce soluţii complete de informatizare a administraţiei publice oferă SIVECO
Romania:

1. SIVECO Applications 2011

SIVECO Applications 2011 este sistemul integrat pentru gestiunea resurselor
financiare, material şi umane dezvoltat de SIVECO Romania. Acesta reprezintă
produsul-pivot al suitei de aplicaţii informatice al casei româneşti de software, cu
aplicabilitate în domeniul administraţiei publice.

Prin rularea şi exploatarea efi cientă a acestui sistem informatic,
beneficiarii de la diferite nivele ale administraţiei au obţinut optimizarea
activităţii proprii, prin:

– reducerea timpului de răspuns la solicitările contribuabililor;

– creşterea capacităţii de adaptare la schimbări a funcţionarilor publici;

– asigurarea securităţii şi integrităţii informaţiilor;

– accesul permanent şi în timp real la documentaţiile necesare;

– creşterea productivităţii.

SIVECO Applications 2011 are o configuraţie modulară, fiind astfel pretabil
la extinderi ulterioare:

– Managementul Financiar-Contabil

– Managementul Bugetelor

– Modulul ALOP (Angajare, Lichidare, Ordonanţare şi Plată).

– Managementul Contractelor

– Managementul Investiţiilor

– Managementul Mijloacelor Fixe şi al Obiectelor de Inventar

– Managementul Stocurilor

– Managementul Aprovizionarii

– Modulul Control Financiar Preventiv

– Managementul Resurselor Umane

– Managementul Salarizării Personalului.

2. SIVECO BUSINESS ANALYZER

SIVECO Business Analyzer este un Sistem Informatic de Management (SIM) fl
exibil, care monitorizează şi corelează toate nivelele activităţii unei instituţii,
permiţând o prelucrare analitică şi sintetică a datelor în timp real. Consecinţa – o
reacţie rapidă şi eficientă în luarea deciziilor, fundamentate pe informaţii de
sinteză, coerente, consistente, accesibile imediat.

3. SIVADOC

Fiind un Sistem de Gestiune a Documentelor şi Fluxurilor de Lucru, SIVADOC
realizează gestionarea automatizată a documentelor, într-o manieră securizată şi
uşor accesibilă. În plus, această aplicaţie oferă utilizatorilor posibilitatea
definirii fluxurilor de lucru şi urmărirea permanentă a evoluţiei lor. Aplicaţia
asigură gestionarea electronică a documentelor indiferent de suportul pe care au
intrat în instituţie (hârtie, fax, e-mail), definirea unor tipuri de documente şi
tratarea lor în funcţie de informaţiile asociate fiecărui tip.

4. iTaxCollect

SIVECO Romania propune administraţiei publice locale o nouă solutie de efi
cientizare a activităţii: produsul iTAXCollect, soluţie software integrată ce
asigură gestiunea superioară a procesului de colectare a impozitelor şi taxelor.

iTAXCollect reprezintă un instrument informatic complex care serveşte atât
interesele autorităţilor, cât şi interesele individuale de informare ale
cetăţenilor.

iTAXCollect este soluţia informatică ce automatizează complet procesul de
calcul şi actualizare a datelor privind impozitele şI taxele datorate de către
cetăţeni. Întregul proces este simplificat şi fluidizat, în condiţiile centralizării
datelor şi asigurării unui înalt nivel de securitate a acestora. Sistemul urmăreşte
acurateţea şi unicitatea datelor, realizând totodată actualizarea parametrilor de
calcul în funcţie de schimbările intervenite.

5. REGISTRUL AGRICOL

Registrul Agricol este un modul integrat destinat evidenţei unitare a
gospodăriilor din cadrul unei localităţi, a terenurilor, a mijloacelor de producţie
agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii şi
buna utilizare a resurselor locale.

Registrul Agricol se adresează compartimentelor de specialitate din cadrul
primăriilor de comune, oraşe sau municipii, inclusiv primăriilor de sector din
cadrul municipiului Bucureşti care au nevoie de o evidenţă şi o gestionare precisă a
gospodăriilor populaţiei şi unităţilor cu personalitate juridică ce deţin
construcţii sau terenuri pe raza localităţii.

6. INFOCHIOŞC

Infochioşc (Sistemul Interactiv Teritorial de Informare a Cetăţenilor) din
portofoliul SIVECO Romania reprezintă o metodă complementară de informare a
publicului cu privire la problematica administrativă. Accesul utilizatorului la
sistemul de informare se poate face atât prin intermediul Infochioşcurilor instalate
în locuri publice, cât şi via Internet prin intermediul unor pagini web.

Utilizatorul se poate informa asupra fluxurilor de rezolvare a diverselor
tipuri de probleme, poate trimite mesaje cu sugestii sau reclamaţii, se poate
informa asupra problemelor legate de taxe şi impozite, poate completa şi expedia
diverse tipuri de formulare, poate căuta şi/sau consulta orice informaţie din
sistem.

7. SIVECO PORTAL

Oferind contribuabililor acces uşor la instrumente moderne de comunicare de tip
forum, audienţe on-line, e-mail etc., acest produs informatic complex răspunde
exigenţelor tot mai mari ale cetăţenilor faţă de calitatea serviciilor şi
prestaţiilor oferite de instituţiile administraţiei publice.