S-a lansat proiectul de implementare a managementului la nivelul Primăriei Mangalia

Primăria Municipiului Mangalia a organizat evenimentul prilejuit de lansarea proiectului ”Management performant la nivelul Primăriei Mangalia”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2.

Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente. Prioritatea de investiții este 2.1 ”Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, numai în derularea activităților aferente prezentului proiect. Valoarea totală a proiectului este de 311.707,24 lei, fiind prevăzut a se implementa pe o durată de 16 luni, respectiv martie 2018 – iunie 2019.

Beneficiarul proiectului este Municipiul Mangalia, iar autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Prezenți la eveniment, angajații Primăriei Mangalia au fost informați cu privire la implementarea sistemelor de management al calității și performanței, CAF și ISO 9001:2015. Prin implementarea CAF – Cadrul comun de auto-evaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice ce reprezintă un instrument creat, special, la nivel european pentru utilizarea în sectorul public, angajații Primăriei identifică punctele forte şi slabe ale funcționării instituției publice și propun soluții de îmbunătăţire a activității.

În acest sens, vor susține cursuri de perfecționare în domeniul calității 12 auditori. Standardul ISO 9001:2015 specifică cerințele generale pentru dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea sistemelor de management al calității, în scopul de a oferi servicii publice eficiente. Astfel, 24 manageri de calitate și 36 de specialiști în domeniul calității vor fi pregătiți în acest domeniu.

Caracterul inovativ al proiectului este dat de faptul că aceste standarde de implementare a CAF și ISO se vor face corelat cu un program integrat de dezvoltare de competențe ale persoanelor din Primărie centrat pe nevoile identificate, atât la nivelul UAT Mangalia, cât și la nivelul aleșilor locali. Standardele implementate vor sta la baza derulării activității în UAT Mangalia, după derularea proiectului.

Prin acest proiect, Primăria Mangalia va furniza servicii de calitate, recunoscute la nivel internațional. Se vor putea introduce astfel principiile managementului calității totale, prin trecerea de la faza prezentă de Planificare-Implementare a activității, spre ciclul complet Planificare-Implementare-Monitorizare–Îmbunătățire (Plan-Do-Check-Act). La nivelul personalului de conducere, se va asigura un management decizional de performanță, prin îmbunătățirea procesului de coordonare și comunicare a fluxurilor activității în general, prin gestionarea eficientă a informațiilor și a resurselor.