Retele de apa pentru 80% din populatie, obiectiv al noii guvernari

Realizarea retelelor de alimentare cu apa potabila pentru 80% din populatia Romaniei si asigurarea canalizarii si epurarii apelor uzate menajere pentru 69% din populatie, reprezinta unul dintre obiectivele mentionate in programul de guvernare 2009 – 2012, la capitolul “Protectia mediului inconjurator”, program supus votului Parlamentului.

De asemenea, noul Guvern are in vedere asigurarea surselor de alimentare cu apa in zonele deficitare si reabilitarea si modernizarea statiilor de tratare si a retelelor de distributie a apei potabile.

Obiectivele de guvernare in domeniul protectiei mediului inconjurator vizeaza, in general, cresterea calitatii vietii si a mediului in comunitatile umane, reducerea decalajului existent fata de alte state membre ale UE, cat si intre regiunile de dezvoltare cu privire la infrastructura de mediu, diminuarea riscului la dezastre naturale si cresterea gradului de siguranta a cetatenilor, conservarea biodiversitatii si a patrimoniului natural si valorificarea potentialului turistic si economic, in conformitate cu planurile de management adecvate. De asemenea, introducerea principiilor dezvoltarii durabile in sistemul educational si sustinerea cercetarii aplicate in tehnologii curate, cresterea gradului de transparenta a institutiilor de mediu in relatia cu cetatenii, limitarea efectelor negative ale schimbarilor climatice si stimularea initiativelor si investitiilor in domeniul protectiei mediului prin instrumente economice si fiscale sunt alte obiective prevazute de noua strategie de guvernare.

Documentul prevede, totodata, cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene, utilizarea eficienta a resurselor naturale si minerale, apropierea treptata de nivelul mediu de performanta al tarilor Uniunii Europene, extinderea cooperarii internationale, prin participarea la programe si proiecte transfrontaliere, precum si o mai buna prezenta a Romaniei in organismele reprezentative la nivel european si international. Directiile de actiune la subcapitolul referitor la calitatea vietii si mediului sunt: corelarea politicilor de mediu cu politicile in domeniul sanatatii publice si elaborarea si implementarea unui Program National de Actiune pentru Sanatate si Mediu cu finantarea prioritara a investitiilor in zonele critice.

In sectorul managementul deseurilor si salubrizarea localitatilor, masurile vizeaza revizuirea Strategiei Nationale de Gestiune a Deseurilor, elaborarea, aprobarea si monitorizarea implementarii Planului National de Gestiune a Deseurilor pentru perioada 2009 – 2013, corelarea finantarilor in infrastructura de mediu prin Programul Operational Sectorial de Mediu si valorificarea deseurilor urbane pentru producerea de energie “verde” si a deseurilor industriale inerte in constructii si infrastructura de transport. In ceea ce priveste calitatea aerului, radioactivitatea si zgomotul, documentul mentioneaza operationalizarea si extinderea Sistemului National de Monitorizare a Calitatii Aerului si Sistemului National de Monitorizare a Radioactivitatii, implementarea planurilor de reducere a emisiilor de poluanti in atmosfera, implementarea sistemelor de management pentru fluidizarea traficului in mediul urban, reducerea nivelului de zgomot si vibratii in zonele rezidentiale si introducerea de instrumente fiscale pentru stimularea innoirii parcului auto national.

In vederea ameliorarii mediului urban, documentul noteaza extinderea suprafetelor verzi cu rol de agrement si imbunatatirea microclimatului, planificarea amenajarii urbane si elaborarea Regulamentului de urbanism bazat pe principii ecologice, promovarea transportului public urban si a transportului urban “verde”, dar si reabilitarea zonelor poluate si refacerea mediului in zonele industriale abandonate. Pentru o alimentatie sanatoasa, programul de guvernare al noului Executiv ia in calcul sustinerea unei agriculturi ecologice, incurajarea utilizarii ingrasamintelor naturale si reducerea folosirii pesticidelor, precum si intarirea controlului in domeniul utilizarii si trasabilitatii organismelor modificate genetic si pesticidelor. Implementarea regulamentului european privind inregistrarea, evaluarea si autorizarea substantelor chimice periculoase este vazuta ca o masura ce limiteaza efectele negative ale substantelor chimice periculoase. In sectorul schimbarilor climatice si al eficientei energetice, masurile incluse de noua strategie au in vedere incurajarea reducerii progresive a emisiilor de gaze cu efect de sera, conform angajamentelor asumate, revizuirea Strategiei Energetice Nationale in conformitate cu planul de actiune privind securitatea si solidaritatea energetica a Uniunii Europene, incurajarea reducerii consumurilor energetice prin utilizarea unor tehnologii eficiente energetic, izolarea termica a locuintelor si sustinerea utilizarii autovehiculelor cu grad redus de poluare.

De asemenea, sustinerea producerii de energie ieftina si nepoluanta din surse regenerabile, identificarea si implementarea masurilor fezabile de stocare geologica a dioxidului de carbon, sustinerea Programului National de Impadurire destinat zonelor defrisate si extinderea suprafetei impadurite a Romaniei pe terenurile degradate, sunt alte masuri pe care Guvernul le va intreprinde in lupta pentru combaterea schimbarilor climatice. Printre mecanismele economice si fiscale pentru sustinerea si stimularea investitiilor in infrastructura de mediu si conformarea la legislatia de mediu se numara reabilitarea, reanalizarea si delimitarea exacta a site-urilor Natura 2000 si a ariilor protejate, dar si acordarea de stimulente economice si financiare pentru investitiile in domeniul gestiunii deseurilor, in special pentru valorificarea acestora.

Documentul prevede, la subcapitolul capacitate institutionala, coerenta legislativa si descentralizare, preluarea treptata de catre administratia publica locala a unor competente si responsabilitati in domeniul protectiei mediului, optimizarea procesului de reglementare a activitatilor economice si sociale si elaborarea de standarde ocupationale si evaluarea competentelor personalului care lucreaza in acest domeniu, conform Strategiei de la Lisabona. Masurile prevazute in domeniul managementului durabil al resurselor naturale si conservarea biodiversitatii vizeaza conservarea patrimoniului natural, pastrarea traditiilor locale si imbunatatirea conditiilor de viata in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, reabilitarea si refacerea retelei de canale in Delta Dunarii, protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre, punerea in aplicare a Planului de gospodarire integrata a zonei costiere, consolidarea Agentiei Nationale pentru Arii Protejate si cresterea rolului acesteia in managementul eficient al zonelor protejate, sustinerea proiectelor de modernizare a gradinilor zoologice pentru indeplinirea standardelor de mediu si imbunatatirea sistemului de reglementare a comertului cu specii de flora si fauna salbatica.

Documentul mentioneaza si o serie de directii pentru utilizarea eficienta a resurselor naturale si minerale, precum elaborarea si implementarea programului de achizitii “verzi” in sectorul public, cresterea gradului de valorificare a deseurilor de toate tipurile si stimularea pietei produselor secundare rezultate si reducerea cantitatilor de apa prelevata din sursele de apa de suprafata si subterane, prin cresterea gradului de recirculare in industrie si dezvoltarea sistemului de monitorizare a apelor subterane. Noua strategie de guvernare prevede introducerea in programa scolara a temelor de mediu si dezvoltare durabila, stimularea cercetarii aplicative in domeniul tehnologiilor curate si promovarea unor campanii nationale de educare si sensibilizare pentru ecologie si dezvoltare durabila si participarea si colaborarea la nivel european si international la elaborarea politicilor de mediu si gospodarirea apelor.

Implementarea strategiei nationale de aparare impotriva inundatiilor, amenajarea bazinelor hidrografice in scopul diminuarii efectelor inundatiilor, adoptarea unor solutii moderne de aparare a localitatilor impotriva inundatiilor, adoptarea unor solutii moderne de aparare a localitatilor impotriva inundatiilor, imbunatatirea prognozelor, cresterea timpilor de reactie a populatiei si a autoritatilor implicate, precum si imbunatatirea exploatarii coordonate a acumularilor prin definitivarea implementarii unor proiecte specifice si aprobarea planului de contingenta pentru interventii la poluarea accidentala a apelor fluviului Dunarea sunt masuri ce vor fi luate in vederea prevenirii si eliminarii efectelor calamitatilor naturale, pentru cresterea gradului de siguranta a cetatenilor.