Primăria Capitalei anunţă pe SICAP licitaţie pentru elaborarea studiului de calitate a aerului şi asistenţa tehnică în vederea realizării Planului integrat de calitate a aerului în municipiul Bucureşti. Contractul are o valoare totală estimată de 1.750.000 lei.

„Având în vedere reîncadrarea municipiului Bucureşti în regimul de gestionare I pentru poluanţii dioxid de azot, oxizi de azot (NO2/NOx), particule în suspensie (PM10 şi PM2,5) şi benzen (C6H6) pentru care este necesară întocmirea unui plan integrat privind calitatea aerului conform prevederilor Ordinului nr. 2202 din 11 decembrie 2020 privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, se impune elaborarea unui studiu de calitate a aerului care să reflecte situaţia actuală la nivelul municipiului Bucureşti”, prevede anunţul.

Obiectivele achiziţiei sunt următoarele:

* realizarea Studiului de calitate a aerului în Municipiul Bucureşti: modelarea matematică a dispersiei poluanţilor, identificarea măsurilor de reducere a emisiilor asociate diferitelor categorii de surse de emisie şi definirea scenariilor aferente măsurilor cu cuantificarea eficienţei acestora, evaluarea măsurilor prevăzute în P.I.C.A. 2018 – 2022 în ceea ce priveşte efectele implementării, dificultăţile în implementare, atingerea indicatorilor stabiliţi;

* asistenţa tehnică pentru realizarea Planului Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul Bucureşti pentru perioada 2022 – 2026 şi a Planului de Menţinere a Calităţii Aerului în Municipiul Bucureşti pentru perioada 2022 – 2026 în vederea definirii cadrului de implementare a măsurilor menite să asigure protecţia calităţii aerului în oraş şi în zonele de influenţă a poluării din Capitală.

În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară va reprezenta 40%; experienţa specialiştilor cheie, concretizată în numărul de proiecte similare – 36%; demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvată a resurselor umane şi a activităţilor – 24%.

Durata contractului este de 12 luni.

Operatorul economic trebuie să dovedească o medie a cifrei de afaceri anuală, în ultimele trei exerciţii financiare încheiate, de cel puţin 500.000 lei fără TVA. Ofertantul va prezenta cel puţin un contract de prestări servicii similare care să vizeze inventarierea emisiilor pentru o aglomerare urbană cu un minim de 300.000 de locuitori. Termenul limită pentru primirea ofertelor este data de 3 noiembrie. AGERPRES