Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, pe 23 decembrie, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ.

Legea prevede crearea unui nou mecanism de cooperare/asociere între unităţile administrativ-teritoriale, prin care se constituie consorţiile administrative, fără personalitate juridică, care au un dublu rol: pe de-o parte de a asigura realizarea unor activităţi necesare pentru exercitarea atribuţiilor date prin lege unor unităţi administrativ-teritoriale cu capacitate administrativă insuficientă şi, pe de altă parte, de a stimula fenomenul asociativ la nivelul administraţiei publice locale şi transferul de expertiză şi practici unitare.

Potrivit legii, „două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale învecinate au dreptul ca, în limitele competenţei autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, în consorţii administrative, în scopul îmbunătăţirii eficienţei serviciilor publice, creşterii eficacităţii implementării investiţiilor sau pentru eficientizarea utilizării resurselor umane specializate pentru atingerea intereselor colectivităţilor locale”.

Consorţiile administrative nu au personalitate juridică. Organizarea şi modul de funcţionare ale consorţiilor administrative sunt stabilite prin acordul de asociere într-un consorţiu administrativ, aprobat prin hotărârile consiliilor locale asociate. Prin acordul de asociere într-un consorţiu administrativ, una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale membre, pe baza mandatului acordat de celelalte unităţi administrativ-teritoriale membre, poate asigura pentru acestea: activităţi de natură juridică, inclusiv reprezentare injustiţie, potrivit legii; contrasemnarea pentru legalitate a actelor administrative emise/adoptate pentru unităţile administrativ-teritoriale membre; activităţi de gestiune a resurselor umane, inclusiv salarizarea personalului plătit din fonduri publice; activităţi de natură financiară, inclusiv administrarea impozitelor şi taxelor locale, cu respectarea prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi ţinerea evidenţei fînanciar-contabile.

Printre alte activităţi asigurate în acest sens se numără şi: exercitarea controlului financiar preventiv propriu, conform reglementărilor legale în domeniu, pentru unităţile administrativ-teritoriale membre; activităţi de elaborare a documentaţiei de atribuire şi de derulare a procedurilor de achiziţii publice, închiriere, concesionare pentru realizarea unor obiective de interes local; activităţi de elaborare şi/sau avizare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru unităţile administrativ-teritoriale membre care nu au structuri de specialitate aferente; emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, eliberarea avizului structurii de specialitate sau emiterea avizului de oportunitate în vederea elaborării unui plan urbanistic zonal, după caz, pentru unităţile administrativ-teritoriale membre care nu au structuri de specialitate aferente.

„Pentru a stimula cooperarea unităţilor administrativ-teritoriale în consorţii administrative, începând cu anul 2024 se înfiinţează Programul multianual pentru sprijinirea cooperării unităţilor administrativ teritoriale membre ale consorţiilor administrative, a cărui finanţare este asigurată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Creditele de angajament şi creditele bugetare se prevăd prin legea bugetului de stat. Descrierea Programului multianual pentru sprijinirea cooperării unităţilor administrativ-teritoriale membre ale consorţiilor administrative se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice”, mai prevede legea. AGERPRES