camera-deputatilor.jpgPlenul Camerei Deputaţilor a adoptat marţi proiectul de lege referitor la ordonanţa de urgenţă 47/2012 privind plata arieratelor de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, potrivit căreia aceştia pot face noi angajamente legale, în limita prevederilor bugetare aprobate, numai după stingerea plăţilor restante înregistrate la finele anului anterior, respectiv a arieratelor din execuţia anului curent.

Potrivit actului normativ, ordonatorii de credite au obligaţia ca în execuţia bugetelor să asigure achitarea plăţilor restante, precum şi a celor rezultate în cursul anului curent. „Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, în limita prevederilor bugetare aprobate, numai după stingerea plăţilor restante înregistrate la finele anului anterior, respectiv a arieratelor din execuţia anului curent, cu excepţia celor provenite din neacordarea sumelor cuvenite conform contractelor de finanţare a proiectelor derulate prin programe naţionale. Prin excepţie, se pot încheia noi angajamente legale pentru proiecte/programe finanţate din fonduri externe nerambursabile”, precizează ordonanţa.

Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în luna anterioară, cu excepţia impozitului pe veniturile din pensii, se alocă lunar, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs, o cotă de 20%, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanţare locală.

„Hotărârea consiliului judeţean se comunică directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, instituţiei prefectului şi consiliilor locale din judeţ. Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia raportării, până cel târziu la data de 6 a fiecărei luni, către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, a situaţiei plăţilor restante înregistrate la nivelul bugetului general al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, la finele lunii precedente”, se arată în actul normativ.
Metodologia privind raportarea plăţilor restante se aprobă prin ordin al ministrului Finanţelor Publice. Ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale care înregistrează arierate au obligaţia să diminueze lunar volumul acestora cu cel puţin 5%, calculat la soldul lunii anterioare. Directorii direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, alimentează conturile acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale până la nivelul sumelor solicitate pentru plata arieratelor.
Se consideră arierate plăţile restante cu o vechime mai mare de 90 de zile, calculată de la data scadenţei.
Ordonanţa a fost adoptată şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional. AGERPRES