andrioaiei_codrina.jpeg

O analiză de Codrina Andrioaiei, trainer, expert constatare și stabilire nereguli, SC CPP UE SRL

Uniunea Europeană finanțează o gamă largă de programe și proiecte care acoperă diverse domenii de activitate cum ar fi: dezvoltarea regională și urbană, ocuparea forței de muncă și incluziunea socială, agricultura și dezvoltarea rurală, politicile în domeniul maritim și al pescuitului, cercetarea și inovarea precum și ajutorul umanitar.

Finanțarea este gestionată în baza unor reguli stricte, pentru a garanta faptul că se aplică un control riguros asupra modului în care sunt utilizate fondurile și că banii sunt cheltuiți în mod transparent și responsabil.

Este foarte important sa știm cum sa atragem acesti bani si cum sa implementam proiectele cu succes, dar este la fel de important sa stim sa păstram fondurile atrase, sumele care deja au fost solicitate și decontate în cadrul proiectelor.

Implementarea unui proiect cu finanţare europeană înseamnă realizarea tuturor activităţilor din cadrul proiectului, în contextul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare încheiat între Beneficiar şi Autoritatea de Management. În perioada de implementare a proiectului, prin derularea activităților proiectului, realizam obiectivele. Din această perspectivă, obiectivele proiectului reprezintă livrabilele.

Este necesar pentru Beneficiarul unei finanțări nerambursabile ca proiectul său să realizeze livrabile, iar aceste livrabile să fie în stare functionala, astfel încât, împreuna cu celelalte elemente necesare, aceastea să poată produce efectul stabilit prin contractul de finanțare.

Proiectele cu finanțare nerambursabilă sunt monitorizate de către Autoritatea de Management, în perioada de implementare efectivă a proiectului (până la finalizarea activităţilor prevăzute în contractul de finanţare) dar și în perioada post-implementare ( 3/5 ani de la data finalizării activităţilor prevăzute în contractul de finanţare)

Pe parcursul monitorizării sunt urmăriți:

– indicatorii de realizare – monitorizaţi şi raportaţi în perioada implementării activităţilor contractului şi care, în general, sunt reprezentaţi prin numărul activelor tangibile/intangibile achiziţionate, lucrări realizate;

– indicatorii de rezultat – monitorizaţi în perioada post-implementare, dar a căror îndeplinire trebuie pregătită încă din perioada de implementare (ex: creşterea numărului de persoane angajate ca urmare a realizării activităţilor prevăzute în contract, creșterea cifrei de afaceri într-un anumit procent indicat în contractul de finanțare)

Ca urmare a monitorizării, a observării și a analizei permanente a unui proiect se întocmesc rapoarte care reflectă evoluția proiectului, rezultatele obținute precum și anumite probleme care pot să apară și propuneri pentru rezolvarea lor.

Rapoartele care se întocmesc sunt:

– Rapoarte de progres Trimestriale, pe toată durata de implementare a proiectului;

– Raportul Final al proiectului (transmis după finalizarea activităţilor prevăzute în contract) şi care însoţeşte obligatoriu ultima cerere de rambursare.

– Rapoarte privind durabilitatea investiţiei / sustenabilitatea proiectului – transmise anual de beneficiari pe o perioadă de 3/5 ani după finalizarea implementarii proiectului.

Raportul privind durabilitatea investitiei / sustenabilitatea proiectului atestă faptul ca investitia facuta prin proiect nu a suferit / a suferit modificari substantiale pe o perioada de un anumit număr de ani de la finalizarea proiectului (in conformitate cu Regulamentele Europene ).

Beneficiarii au obligația de a comunica anual, în perioada post implementare ( etapa care începe dupa finalizarea implementării), orice modificare substanțială intervenită la operațiunea finanțată, precum și schimbările care pot să apară în exploatarea obiectivelor realizate în proiect sau în natura proprietatii. Această obligație începe cu anul urmator celui în care s-a finalizat proiectul.

Din acest punct de vedere concluzionăm că Indicatorii de rezultat sunt referinţa îndeplinirii cu succes a obiectivelor proiectului cu finanțare nerambursabilă, indicatori care sunt stabiliți prin contractul de finanțare. Neîndeplinirea acestor Indicatori poate atrage retragerea finanțarii nerambursabile în parte sau în totalitate.

Este posibil astfel ca un Beneficiar care a implementat cu succes un proiect, îndeplinând indicatorii de realizare, să fie în situația în care să returneze Autorității de Management finanțarea nerambursabilă primită. (în tot sau / în parte în baza unui algoritm)

Este esențial ca Beneficiarii să își propună prin proiect obiective realizabile, stabilite în urma unei analize a activității proprii și a domeniului de activitate, care să se încadreze în strategia de dezvoltare a societății, astfel încât indicatorii de rezultat să fie atinși.

Indicatorii de rezultat reprezintă o responsabilitate asumată de către Beneficiar din momentul semnării contractului de finanțare, îndeplinirea lor fiind o condiție pentru păstrarea finanțării primite de către Beneficiar.

Îndeplinirea lor este deci o obligație asumată și nu o opțiune.