Consiliul Local al Sectorului 3 a adoptat două proiecte de hotărâre în baza cărora a fost înfiinţată Direcţia Generală de Salubritate, căreia i-a fost dată în administrare furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare pe raza acestei unităţi teritorial-administrative.

Direcţia Generală de Salubritate va fi un serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3. Serviciul public va avea patrimoniu propriu, va funcţiona pe bază de gestiune economică şi se va bucura de autonomie financiară şi funcţională.

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3 va fi asigurată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local al Sectorului 3, precum şi din alte surse legal constituite.

Organigrama prevede un număr total de 367 de posturi, dintre care 15 de conducere. Directorul general urmează să aibă un salariu de bază de 15.000 de lei, un inspector de specialitate, în funcţie de gradaţia de vechime, va avea salariul cuprins între 4.015 – 7.000 de lei, un maistru între 4.015 – 5.500 de lei, iar un muncitor calificat între 2.891 – 4.500 lei.

Activităţile care se dau în administrarea direcţiei sunt: colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale, inclusiv fracţii colectate separat; colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare; măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; curăţirea şi transportul zăpezii de pe căile publice; colectarea cadavrelor de animale de pe domeniu public.

De asemenea, în termen de maximum un an de la intrarea în efectivitate a hotărârii, unde există spaţiu şi sunt întrunite condiţiile corespunzătoare, se vor amenaja platforme pentru deşeurile colectate separat. Pentru asociaţiile de locatari sau gospodăriile individuale care nu dispun de spaţii interioare de colectare a deşeurilor se vor amenaja puncte exterioare, dotate cu recipiente pentru colectarea separată a deşeurilor.

În baza unui alt proiect de hotărâre, consilierii locali ai Sectorului 3 au acordat un mandat preşedintelui Consiliului de administraţie al societăţii SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL, în vederea încheierii unui contract de achiziţie a unei instalaţii de sortare a deşeurilor municipale.

Din raportul de specialitate reiese că pe 13 august, CA a propus încheierea contractului de achiziţie cu societatea Stadler Anlagenbau GmbH, în vederea achiziţionării unei instalaţii de acest tip. Potrivit aceleiaşi surse, societatea, prin oferta prezentată, respectă cerinţele minime necesare şi oferă cel mai mic preţ. De asemenea, a fost oferit un discount de 50.000 de euro la valoarea de 5.050.000 euro ofertată iniţial.

Primarul Robert Negoiţă a precizat în cadrul şedinţei de consiliu local că aceasta va fi cea mai performantă staţie de sortare din România. „Dânşii au pus în funcţiune în România o staţie de sortare similară, care funcţionează în nordul Bucureştiului, şi care este cea mai performantă, la ora actuală, în ţară. Staţia noastră de sortare va fi ceva mai performantă decât staţia respectivă”, a spus el.

În aceeaşi şedinţă au fost aprobate modelul de contract şi caietul de sarcini în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 a contractului având ca obiect amplasarea de platforme subterane pentru colectarea selectivă a deşeurilor. AGERPRES