szakal andras.jpgPreşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Andras Szakal, consideră că noul statut propus al funcţionarului public, realizat în urma negocierilor avute şi cu sindicatele şi cu structurile asociative, defineşte foarte clar prerogativa de putere publică, reglementează participarea funcţionarilor la greve ca şi modalitatea în care aceştia pot fi transferaţi sau detaşaţi la diverse instituţii publice şi prevede desfiinţarea funcţiei de inspector guvernamental.

”Existau funcţionari publici care nu trebuiau să fie funcţionari publici şi funcţionari contractuali care trebuiau să fie funcţionari publici. (…) Proiectul legislativ propus prevede desfiinţarea funcţiei de inspector guvernamental. Acestă categorie de funcţionari publici dispare din noul statut al funcţionarului public, inspectorii guvernamentali păstrându-şi calitatea de înalţi funcţionari publici şi intră în corpul de rezervă al funcţionarului public ca orice alt funcţionar public. El nu-şi pierde calitatea de înalt funcţionar public dar nu va mai fi plătit ca până acum”, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, Andras Szakal.

Proiectul de lege privind statutul funcţionarului public, supus dezbaterii publice de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prevede că funcţionarii publici din corpul de rezervă care au ocupat anterior funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici sau de conducere pot fi redistribuiţi pe funcţii publice de conducere de acelaşi nivel sau de nivel inferior vacante ori pe funcţii publice de execuţie vacante. Redistribuirea pe funcţii publice de execuţie vacante sau temporar vacante a funcţionarilor publici din corpul de rezervă va fi făcută de ANFP.


Preşedintele ANFP a mai spus că o altă prevedere o reprezintă reducerea vechimii de ocupare a diverselor posturi în funcţia publică – de la 9 ani la 7 ani pentru funcţia de consilier superior şi de la 7 la 5 ani pentru funcţia publică de consilier principal. El a adăugat că în noul statut se reglementează şi modalitatea prin care înalţii funcţionari publici pot fi transferaţi sau detaşaţi la diverse instituţii publice.


”Până acum a existat doar posibilitatea de a fi mobilizaţi (…) Noul statut reglementează modalitatea în care funcţionarul public participă la grevă – cu 24 de ore trebuie să se suspende şi să anunţe ordonatorul principal de credite că va fi în grevă. Alte aspecte privesc raporturile de serviciu – transfer, detaşare, promovare – care pe parcursul aplicării legislaţiei actuale, în vigoare, au creat probleme”, a adăugat preşedintele ANFP. Andras Szakal a menţionat că prin noul statut propus, posturile de consilieri principali şi consilieri care se vacantează vor fi automat transformate în posturi de debutanţi, pentru a crea posibilitatea tinerilor să vină în sistem. ”Cred că în acest lucru constă şi reforma în funcţia publică. Acest lucru are şi un impact financiar, pentru că în acest fel scad cheltuielile cu salariile pentru funcţionarii publici. Legea prevede că postul unui funcţionar public care iese la pensie se transformă, automat, în debutant,” a spus preşedintele ANFP. Potrivit acestuia, există o ierarhizare pe termen mediu şi lung, care se reglează în timp, şi anume inversarea piramidei funcţiei publice.


”Astăzi, în România, 80% din funcţionarii publici sunt consilieri principali şi consilieri superiori şi lipsesc cu desăvârşire debutantul şi asistentul, şi chiar acesta a fost rolul acestor transformări de posturi – să creăm, în timp, un procent echilibrat între funcţiile publice de consilier principal, superior, asistent şi debutant”, a explicat Szakal. Potrivit unui articol nou introdus în legea funcţionarului public – art. 107/2 -, la stabilirea numărului maxim al funcţiilor publice de execuţie din cadrul autorităţii sau instituţiei publice se vor avea în vedere: numărul funcţiilor publice de execuţie din grad profesional superior – maximum 15%; numărul funcţiilor publice de execuţie din grad profesional principal – maximum 25%; numărul funcţiilor publice de execuţie din grad profesional asistent şi debutant – minimum 60%. Cheltuiala bugetară estimată în prezent pentru funcţiile publice de execuţie vacante structurate pe grade profesionale este de peste 40 de milioane de lei, iar pentru funcţiile publice de execuţie ocupate este de aproape 24,5 milioane de lei, se precizează în expunerea de motive. Prin transformarea posturilor vacante se estimează că va fi făcută o economie bugetară de peste 21 de milioane de lei.

„Analizând impactul financiar pe viitor, luând în considerare cele de mai sus, dar şi utilizarea unei rate anuale de vacantare de 3,77%, la care se adaugă o rată anuală de vacantare prin pensionare a funcţiilor publice de 4,00%, rezultă o perioadă de 5 ani pentru atingerea obiectivului propus, cu o economie anuală bugetară de 7.243.078.84 lei”, au precizat iniţiatorii proiectului.


De asemenea, potrivit legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, articolul 95 se modifică şi va stipula că raportul de serviciu se suspendă la iniţiativa funcţionarului public în următoarele situaţii: concediu pentru creşterea copilului în vârsta de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, în condiţiile legii; concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; desfăşurarea
unei activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale, în alte situaţii decât cele prevăzute la art. 94 alin.(1) lit. b); la cerere, pentru interes personal legitim; pentru participarea la grevă, în condiţiile legii. Acelaşi proiect prevede, la articolul 96, alin 1, că pe perioada suspendării, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât la iniţiativa sau cu acordul funcţionarului public în cauză. ‘


‘Prin excepţie de la prevederile alin 1, în situaţii temeinic justificate, determinate de reducerea unor atribuţii ale instituţiilor sau autorităţilor publice, funcţionarul public va fi eliberat din funcţia publică”, prevede proiectul. Totodată, articolul 98 alineatul (1) prevede că raporturile de serviciu pot înceta la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, după caz, la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă ori invaliditate a funcţionarului public, potrivit legii; când funcţionarul public a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau prin care s-a dispus aplicarea unei sancţiuni private de libertate, la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ori, după caz, la data luării la cunoştinţă de către autoritatea sau instituţia publică a hotărârii judecătoreşti definitive de condamnare.


Proiectul de lege mai prevede ca planul de ocupare a funcţiilor publice să fie elaborat anual, cu consultarea sindicatului reprezentativ al funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice sau, după caz, cu reprezentanţii funcţionarilor publici. Planul stabileşte, potrivit proiectului de lege, numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin concurs; numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate; numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării; numărul maxim al funcţiilor publice pe fiecare clasă, categorie şi pe grade profesionale; numărul maxim al funcţiilor publice de conducere şi al funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici. Potrivit art.34, funcţionarii publici vor putea fi aleşi sau numiţi într-o funcţie de demnitate publică numai după încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu.


De asemenea, articolul 94 se modifică şi va stipula că raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcţionarul public este încadrat la cabinetul unui demnitar, la cabinetul unui primar sau, după caz, la cabinetul unui preşedinte al consiliului judeţean ori la cancelaria prefectului, este desemnat de către autoritatea sau instituţia publică să desfăşoare activităţi în cadrul unor misiuni diplomatice ale României ori în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale, pentru perioada respectivă, desfăşoară activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea în condiţiile legii, efectuează stagiul militar, serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat sau este arestat preventiv.


Potrivit aceluiaşi articol, raportul de serviciu se poate suspenda de drept atunci când funcţionarul public efectuează tratament medical în străinătate, dacă funcţionarul public nu se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude până la gradul I inclusiv, în condiţiile legii; se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă în condiţiile legii; carantină, în condiţiile legii; concediu de maternitate, în condiţiile legii; este dispărut, iar dispariţia a fost constatată prin hotărâre judecătorească irevocabilă; pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care funcţionarul public care a săvârşit o abatere disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, la propunerea motivată a comisiei de disciplină. AGERPRES