Consiliul Judeţean Cluj a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) anunţul de participare al licitaţiei deschise având ca obiect atribuirea contractului de servicii de consultanţă şi instruire pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020, în cadrul proiectului „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020”, proiect finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”.

“Publicarea acestui anunţ reprezintă un prim pas în derularea acestui proiect extrem de important prin intermediul căruia urmează a fi elaborată strategia de dezvoltare a judeţului Cluj pentru următoarea perioadă de programare a U.E., strategie care va fi corelată cu programele şi politicile de la nivel regional, naţional şi european. Elementul de noutate pe care îl va aduce noua strategie de dezvoltare a judeţului constă în identificarea nevoilor reale de dezvoltare ale judeţului, pe o bază consultativă (grupuri de lucru, anchetă în rândul populaţiei şi a mediului de afaceri, consultări, dezbateri publice), care va asigura consensul asupra priorităţilor de dezvoltare ale judeţului, în definirea direcţiilor de acţiune strategică, pe termen scurt, mediu si lung, şi în transpunerea lor într-un portofoliu de proiecte, care să asigure premisele implementării strategiei”, consideră preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe.

În baza Contractului de servicii de consultanţă şi instruire societatea câştigătoare va îndeplini următoarele activităţi:

– Va organiza şase module de instruire privind planificarea strategică;

– Va organiza 5 workshop-uri pentru elaborarea strategiei;

– Va realiza o anchetă sociologică în rândul populaţiei judeţului Cluj;

– Va organiza 5 evenimente de consultare publică;

– Va elabora şi multiplica Strategia de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020;

– Va elabora şi multiplica Ghidul Administraţiei Publice Locale.

Firma care va fi declarată câştigătoare va trebui să îndeplinească următoarele cerinţe de calificare:

– Să facă dovada faptului că în intervalul solicitat, respectiv în ultimii 3 ani (2008, 2009 si 2010) a îndeplinit şi a finalizat cu succes 1 contract de achiziţie publică care a avut ca obiect servicii de elaborarea de strategii / planuri de dezvoltare, în favoarea unei autorităţi locale sau guvernamentale, finanţat total sau parţial din fonduri nerambursabile, cu o valoare de minim 360.000 lei (valoare fără TVA).

-Cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani să fie mai mare sau egală cu suma de 700.000 lei.

-Să facă dovada că poate asigura o echipă formată din minim următorul personal de specialitate: manager de proiect, expert în planificare strategică regională-coordonator executiv, expert în planificare şi dezvoltare teritorială, expert protecţia mediului, sociolog, economist, expert în patrimoniu construit.

Valoarea estimată a contractului de servicii este de 371.250 lei fără TVA, corespunzător valorii de 87.044 euro, fără TVA, termenul limită pentru depunerea ofertelor fiind data de 17.02.2011, ora 9,00.