ispe_logo.jpgS.C. Institutul de Studii si Proiectări Energetice S.A. (ISPE) Bucureşti oferă o gamă variată de servicii şi expertiză tehnică care să vă sprijine în rezolvarea problemelor din domeniile energie şi infrastructură de mediu. Compania oferă consultanţă şi servicii de inginerie clienţilor din sectorul public şi privat, în ţară şi peste hotare, pe tot parcursul proiectului de investiţii – contractare, proiectare, execuţie şi punere în funcţiune.

ISPE acţionează pe piaţă ca investitor, consultant şi contractor EPC, punând la dispoziţia clienţilor o ofertă foarte largă de soluţii integrate tehnic, financiar şi comercial, pentru următoarele domenii: energie (producerea energiei electrice şi termice; surse de energie regenerabilă; transportul şi distribuţia energiei electrice), mediu, infrastructură, construcţii civile şi industriale, alte sectoare industriale.

ISPE este proiectantul general pentru, practic, întreg Sistemul Electroenergetic Naţional – SEN (producere, transport şi distribuţie). În ultimii ani activitatea de consultanţă şi de sprijin în procesul decizional, la nivel guvernamental, s-a dezvoltat prin încheierea unor parteneriate, pe proiecte complexe, cu firme de consultanţă de renume internaţional ESBI / Irlanda, PB Power / UK, Black & Veatch / SUA, Fichtner, Lahmeyer / Germania, s.a.m.d.

Sisteme energetice

– dezvoltare de studii strategice, modele energetice şi prognoze pentru SEN

– sprijin acordat la nivel guvernamental pentru dezvoltarea de politici energetice

– studii de evaluare a siguranţei alimentării cu energie electrică, cu resurse primare şi a securităţii costurilor-beneficiilor

Producere energie electrică şi termică

– centrale termoelectrice, pe combustibili fosili, cu o capacitate instalată de cca. 15000 MW

– CNE Cernavodă 2 x 700 MW instalaţi – partea clasică

– servicii de consultanţă, inginerie de bază şi de detaliu pentru programe de reabilitare şi modernizare derulate pentru peste 50% din capacităţile de producţie (ex. Complexul Energetic Rovinari, Complexul Energetic Turceni, Complexul Energetic Craiova, CET Romag Termo, Electrocentrale Deva, CET Bucureşti Vest, CTE Paroşeni etc.)

– OMV Petrom România – Consultanţă pentru o nouă centrală cu ciclu combinat de 867 MW la Ploieşti

– GE & Metca (Contractor General) pentru centrala cu ciclu combinat de 867 MW a OMV – inginerie de bază şi de detaliu pentru lucrări de construcţii civile şi arhitectură

– e.on Kraftwerke – consultanţă pentru instalarea unui grup nou de 700 MW în România (în consorţiu cu ERM)

– Enel Producţie România – documentaţie pentru acorduri şi avize pentru o nouă termocentrală de 800 MW la Galaţi

– Energie eoliană în România – studii pentru conexiunea la sistem pentru peste 22000 MW.

– Energie eoliană în România – documentaţie completă pentru acorduri şi avize şi servicii de inginerie pentru peste 6000 MW

Sisteme de termoficare

– dezvoltarea strategiilor de alimentare centralizată cu energie termică în peste 40 de
oraşe din România

– servicii de consultanţă, inginerie de bază şi de detaliu pentru programe de reabilitare şi modernizare derulate pentru sisteme de termoficare pe întreg teritoriul ţării în oraşe cu o populaţie medie între 20.000 şi 2 mil. de locuitori

– 258 sisteme de încălzire centralizată pentru 2,5 mil. apartamente medii convenţionale, însumând o reţea de transport şi distribuţie a energiei termice de 16500 km

Transport şi distribuţie energie electrică

– 150 de staţii electrice de înaltă tensiune (110-750kV), cu o putere instalată de 70000 MVA

– cca. 22 000 km linii electrice aeriene (220kV, 400kV, 750kV)

– servicii de consultanţă, inginerie de bază şi de detaliu pentru programe de reabilitare şi modernizare derulate pentru cca. 60% din staţii electrice şi linii electrice de medie şi înaltă tensiune existente în sistemul energetic naţional

Protecţia mediului

– studii şi analize în vederea implementării tehnologiilor de captare şi stocare CO2

– sprijin în vederea implementării schemei de comercializare a emisiilor de CO2 şi dezvoltării metodologiei de alocare

– sprijin în procesul decizional – corelarea cu planurile operaţionale sectoriale / fondurile structurale, cu cadrul legislativ şi scenariile / modelele energetice

– identificarea mecanismelor şi schemelor financiare adecvate (proiecte tip JI, CDM – mecanismul dezvoltării ecologice, etc.)

– prognoza emisiilor de agenţi poluanţi cu ajutorul diferitelor soluţii soft ( ENPEP, DECADES)

– studii asupra schimbărilor climatice, la nivel naţional – emisiile de gaze cu efect de seră (CO2, CO, NH3, NMVOC)

– studii de evaluare a impactului asupra mediului şi documentaţii specifice IPPC (Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării)

– sisteme de management al apei potabile şi apei uzate, a calităţii aerului şi a sistemelor de monitorizare a emisiilor

– proiectare integrată pentru implementarea diverselor instalaţii ecologice (desulfurare, arzătoare cu NOx redus, evacuare în fluid dens a zgurii şi cenuşii) la Complexele Energetice Turceni, Rovinari şi Craiova, CTE Paroşeni, Electrocentrale Deva, Termica Suceava, CET ROMAG Termo, COLTERM Timişoara

– implementarea Directivei 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industria extractivă – Client: MMDD

– strategie şi plan de acţiune pentru reabilitarea siturilor poluate istoric – Client: MMDD

– închideri de mine – proiect tehnic pentru monitorizarea post-închiderii la obiectivele miniere la care s-au finalizat lucrările de închidere

– închiderea şi ecologizarea obiectivelor miniere

– închiderea ecologică a unor bataluri de şlamuri fosfoamoniacale din incinta unor combinate chimice o ecologizarea şi înlăturarea efectelor poluării în zona industrială dezafectată Zlatna

– implementarea tehnologiei de evacuare ecologică în “fluid dens” a zgurii şi cenuşii la centralele CTE Turceni, CTE Rovinari, CET Craiova II, CTE Paroşeni, CTE Doiceşti, CET Braşov, CTE Deva

Alte industrii

– promovarea şi implementarea unor soluţii complexe pentru rezolvarea unor probleme specifice energetice şi de mediu pentru o serie de sectoare industriale (ex. petrochimie, ciment, metalurgie, industria alimentară, industria uşoară, etc.)

Infrastructură. Servicii municipale – Construcţii civile şi industriale

– studiu de fezabilitate pentru modernizarea a 15 spitale judeţene

– proiectare integrată pentru clădirea maternităţii Buzău

– INOVARE 2008 “Case pasive adecvate condiţiilor climatice din România“ – Client: AMCSIT/Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

– PNCD I şi II “Energie pentru un oraş curat – EPOC “ – Client: CNMP/Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

– IEE 2006 “Stabilirea reţelei de colaborare pentru promotorii de case pasive – PASS-NET” – Client: EACI

– reabilitare termică a Colegiul Naţional Sportiv CETATE DEVA şi a unor blocuri de locuinţe din Bucureşti

– extinderea-modernizarea alimentării cu apă, extinderea reţelelor de canalizare menajeră şi pluvială şi reabilitarea staţiilor de pompare apă uzată în peste 15 oraşe din ţară

– proiecte de clădiri inteligente pentru centrele de dirijare a zborurilor – Bucureşti, Arad şi Constanţa

– optimizarea sistemului de gestionare a deşeurilor – prevenirea, reciclarea, transportul şi depozitarea deşeurilor – Client: MMDD

– valorificarea energetică a deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CT Sud Timişoara – Client: COLTERM Timişoara

– studiu de fezabilitate pentru colectare selectivă, transport, staţii de transfer, analiză economico-financiară pentru diverse consilii judeţene

– studiu de fezabilitate pentru închiderea depozitelor neconforme

– regularizări de râuri

ISPE pe scurt

Numele companiei: Institutul de Studii şi Proiectări Energetice – ISPE S.A.

Anul înfiinţării: 1949, 1 martie

Preşedinte – Director general: Prof. dr. ing. Ioan Dan Gheorghiu

Sediul: Bd. Lacul Tei nr. 1-3, 020371 Bucureşti, România

Sucursala Timişoara: Str. Gh. Lazăr nr. 18-20, 300081 Timişoara, România

Sistemul Integrat de Management al Calităţii: compania este autorizată de către TÜV Süddeutschland pentru aplicarea sistemului integrat de management CMSSO în conformitate cu ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001.

Contact: tel. 021 210 1095, fax. 021 210 2334, office@ispe.ro, dda@ispe.ro, www.ispe.ro.