Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public a fost atribuit, pe 29 ianuarie, Companiei Municipale Iluminat Public, potrivit unei hotărâri adoptate de către Consiliul General al Capitalei cu 32 de voturi ‘pentru’, 12 abţineri şi un vot „împotrivă”.

Durata contractului este de cinci ani, cu menţiunea că părţile pot conveni asupra prelungirii acestuia. Investiţiile vor fi finanţate de către Municipiul Bucureşti, prin CGMB,, iar bunurile rezultate din aceste investiţii vor date în administrare şi exploatare Companiei Muncipale Iluminat Public). Lucrările de investiţii vor fi realizate de către companie, pe baza unui program anual aprobat de către Municipalitate.

Organizarea serviciului trebuie să asigure următoarele cerinţe: ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii; creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă, a circulaţiei rutiere şi pietonale; punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale localităţii, precum şi marcarea evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau religioase; susţinerea şi stimularea dezvoltării economice-sociale a localităţii.  De asemenea, compania va trebui să adopte măsuri concrete pentru respectarea prevederilor legale privind eficienţa energetică (introducerea tehnologiilor cu eficienţă energetică ridicată, reducerea impactului asupra mediului, aplicarea principiilor moderne de management energetic), iar costurile vor fi suportate de către Municipiul Bucureşti.

Municipiul Bucureşti îşi asumă plata integrală a energiei electrice aferente consumului instalaţiilor de iluminat public. Valoarea serviciului se va factura lunar, fiind însoţită de raportul activităţilor desfăşurate. CGMB va avea dreptul să aprobe programele de dezvoltare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemului de iluminat public; să coordoneze proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico edilitare, a investiţiilor; să aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea sistemului de iluminat public.  Compania este obligată la plata penalităţilor contractuale în caz de neîndeplinire a obligaţiilor sale. Nerespectarea gravă şi repetată a indicatorilor de performanţă poate determina rezilierea contractului.

În raportul de specialitate al proiectului se precizează că, în prezent, serviciul de iluminat public se realizează în baza unui contract de prestări servicii de întreţinere/menţinere încheiat în iulie 2019 între Municipiul Bucureşti şi Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti, până la definitivarea procedurii de delegare a serviciului. AGERPRES