Ce posturi scoate la concurs Primăria Deva

primaria_deva.jpgCe posturi scoate la concurs Primăria Deva
În perioada 6 – 8 februarie, la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva, corespunzătoare următoarelor funcţii publice de execuţie:

– Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul “Compartimentului
achiziţii” al “Serviciului investiţii, achiziţii publice”.

– Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul “Biroului programe
dezvoltare” al “Direcţiei dezvoltare”.

– Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul “Serviciului
control”.

Concursul se va desfăşura după următorul program:

6 februarie 2013, orele 10,00: proba scrisă

8 februarie 2013 – interviul

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care :

– are cetaţenia română şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

– are capacitatea deplină de exerciţiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează,
atestată pe bază de examen medical de specialitate;

– îndeplineste condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

– îndeplineste condiţiile specifice pentu ocuparea funcţiei publice;

– nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

– nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a incetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

– nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege ;

Condiţii de participare la concurs:

– Pentru postul corespunzător funcţiei publice de execuţie de Consilier, clasa I, grad
profesional superior din cadrul “Compartimentului achiziţii” al “Serviciului investiţii,
achiziţii publice” şi postul corespunzător funcţiei publice de execuţie de Consilier, clasa
I, grad profesional superior din cadrul “Biroului programe dezvoltare” al “Direcţiei
dezvoltare”

– studii superioare de lungă durată în ştiinţe inginereşti;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 9 ani;

– Pentru postul corespunzător funcţiei publice de execuţie de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul “Serviciului control”

– studii superioare de lungă durată în ştiinţe juridice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 9 ani;

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon : 0254/21.85.79 , 21.34.35 / int.112.