Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ar putea asigura, începând din 2024, fondurile bugetare necesare executării lucrărilor de înregistrare sistematică, în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, pentru un număr de trei unităţi administrativ-teritoriale din cadrul fiecărui judeţ nominalizate de către Consiliile judeţene, prevede o propunere legislativă iniţiat de mai mulţi parlamentari UDMR, PSD şi PNL.

„Începând cu anul 2024, Agenţia Naţională asigură fondurile bugetare necesare executării lucrărilor de înregistrare sistematică, în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, pentru un număr de trei unităţi administrativ-teritoriale din cadrul fiecărui judeţ, nominalizate de către Consiliile judeţene”, prevede propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi a Legii 185/2018 pentru aprobarea OUG nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.

Aceste prevederi vizează realizarea proiectului major „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară va încheia acte adiţionale pentru prelungirea termenelor de execuţie a lucrărilor astfel contractate, potrivit propunerii legislative.

Actul normativ este aplicabil în cazul contractelor de servicii de înregistrare sistematică şi acordurilor-cadru încheiate anterior intrării sale în vigoare, contracte în care s-a prevăzut o clauză de reziliere de drept, fără notificare prealabilă şi fără intervenţia instanţei de judecată, cauzată de depăşirea cuantumului penalităţilor de întârziere, chiar şi în situaţiile în care rezilierea este cauzată de neîndeplinirea/întârzierea/îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor legale ce revin unor terţi beneficiari.

Contractanţii beneficiază automat, în temeiul prezentei legi, de prelungirea, prin act adiţional, cu maxim un an, a duratei de execuţie a contractului de servicii încheiat pentru realizarea de înregistrare sistematică contractate în cadrul proiectului major. Actele adiţionale se vor încheia în termen de maxim 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Iniţiatorii amintesc, în expunerea de motive, că Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor la nivelul întregii ţări a fost început în anul 2015, însă numărul imobilelor cadastrale este foarte scăzut în continuare, îngreunând astfel accesarea fondurilor europene pentru implementarea diferitelor programe de dezvoltare a comunităţilor locale.

„Este necesară o situaţie a acestor suprafeţe, precum şi a construcţiilor, care va reprezenta o bază de impozitare corectă pentru o mai bună colectare a taxelor pentru bugetul local sau cel de stat. Prin aceste modificări, baza de impozitare la nivelul UAT va putea creşte cu minim 30%. (…) Având în vedere faptul că datorită prevederilor legale diferite şi a practicii neunitare la nivelul comisiilor locale, planurile parcelare nu erau avizate întotdeauna de către comisiile locale de fond funciar şi faptul că oficiile de cadastru nu au reuşit până în anul 2001 să redacteze un plan de situaţie integral cu noua parcelare a teritoriului şi cu numerotarea topografică corespunzătoare în vederea predării cu proces-verbal primăriilor localităţilor datorită nepunerii în posesie a tuturor persoanelor îndreptăţite, se impune realizarea de urgenţă a planurilor parcelare, motiv pentru care trebuie asigurată cofinanţarea având în vedere că majoritatea primăriilor au dificultăţi financiare când se pune problema finanţării unor asemenea lucrări”, argumentează iniţiatorii.

Totodată, având în vedere evoluţia preţurilor în această perioadă de timp, iniţiatorii precizează să propun ajustarea preţului unitar per carte funciară, de la 84 lei + TVA la 109 lei + TVA.

„Considerăm că această majorare de preţ ar avea o contribuţie semnificativă la acoperirea costurilor de bază al executanţilor şi ar stimula interesul acestora pentru contractarea lucrărilor de înregistrare sistematică, cât şi a întocmirii planurilor parcelare. Având în vedere că urmare a recepţiei planurilor parcelare şi atribuirii numerelor cadastrale imobilele sunt înscrise în cartea funciară şi faptul că trebuie găsite urgent remedii legislative pentru fluidizarea procesului de retrocedare propunem ca şi planurile parcelare să beneficieze de finanţare din bugetul ANCPI”, transmit iniţiatorii.

Proiectul a fost depus la Senat. AGERPRES