Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a dat publicitătii Raportul sintetic cu privire la principalele repere utilizate în cadrul activităților de inventariere a necesarului de dezvoltare și a celor de organizare și parcurgere a procedurilor extinse de transparență decizională și consultare publică.

Materialul este realizat în cadrul proiectului ETICA – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație, cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741 şi este disponibil în limba română și în limba engleză pe pagina web a ANFP, www.anfp.gov.ro, secţiunea Proiecte/ Proiecte în implementare, dar şi pe site-ul proiectului, www.respectreciproc.ro.

Raportul face o analiză coerentă a evoluției cadrului juridic aferent domeniului eticii, la nivelul administraţiei publice, şi trece în revistă rezultatele obținute în urma evenimentelor de tip consultare publică derulate prin proiect.

În elaborarea raportului s-au avut în vedere informaţii relevante din alte documente realizate în cadrul proiectului, respectiv:

  • Analiza cu privire la nevoile de dezvoltare în domeniul definirii şi facilitării aplicării normelor de conduită, cât şi în domeniul monitorizării conformității cu acestea;
  • Raportul final cu privire la organizarea și parcurgerea procedurilor de transparență decizională și consultare publică.

Cele două documente se regăsesc, de asemenea, pe paginile web menţionate mai sus.

Pe lângă elementele care evidențiază contextul legislativ care a dus la stabilirea cadrului juridic pentru reglementarea conduitei etice la nivelul autorităților și instituțiilor publice în anii anteriori, în paginile raportului se regăsesc şi recomandări pentru viitoare modificări ale legislației specifice. Evoluţia este privită atât din punct de vedere al creșterii calității definirii normelor de conduită și îmbunătățirea gradului de aplicare a acestora, cât și în ceea ce privește dezvoltarea unui sistem de monitorizare eficient și util.

Proiectul „ETICA – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație”, cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, a fost implementat de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici în perioada: 24.11.2017 – 24.12.2020. Valoarea totală a proiectului: 2.699.703,84 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 2.267.315,57 lei, iar cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului: 432.388,27 lei.