Propunerea de politică publică promovată de AgroTransilvania Cluster

 

  AgroTransilvania Cluster a inițiat o campanie națională de promovare a unei propuneri de politică publică menită să contribuie la susținerea produselor autohtone certificate, de calitate, furnizate direct de la producători locali, astfel încât consumatorii să aibă acces la o hrană cât mai sănătoasă. Aceasta are în vedere prioritizarea produselor agroalimentare certificate în cadrul procedurilor de achiziții publice, cu  avantaje multiple pentru comunitățile locale beneficiare.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „E o inițiativă pe care o susținem total și necondiționat pentru că toată lumea ar avea de câștigat. Atât școlarii și preșcolarii care ar beneficia de produse locale, mult mai sănătoase și cu un gust aparte, cât și pacienții din spitale, vârstnicii din azile și centre de îngrijire și lista poate mult continua. În mod evident, ar câștiga și producătorii noștri autohtoni și întreaga economie locală”.

În prezent, legislația românească din domeniul achizițiilor publice favorizează criteriul „prețul cel mai scăzut” pentru atribuirea unui contract public. Acest mod de selecție nu se reflectă, în mod automat, și în cel mai mic cost pentru societate, nefiind avute în vedere costuri cum sunt cele aferente combaterii poluării generate de transport, cele din sistemul de sănătate determinate de eliminarea efectelor consumului de produse cu un grad mai ridicat de procesare, etc.

În acest context, Clusterul AgroTransilvania și-a propus să schimbe optica achizițiilor prin implementarea unei viziuni mult mai comprehensive având în vedere necesitatea scăderii poluării mediului ca urmare a scurtării lanțurilor de valoare, respectiv a creșterii pentru consumatorul final a calității produselor agroalimentare.

Concret, noua propunere de politică publică vizează modificarea legislației astfel încât autoritățile contractante să aibă posibilitatea introducerii de criterii calitative la achizițiile publice de produse agroalimentare, de natură a genera avantaje competitive producătorilor ce optează pentru certificarea produselor prin scheme de calitate recunoscute european și național. Cu alte cuvinte, se urmărește ca entitățile care își desfășoară activitatea în domeniul alimentației publice colective să poată achiziționa, cu prioritate, produse certificate, inclusiv cele de natură tradițională, cu denumire și origine protejată, cu indicație geografică protejată sau certificate ecologic la nivel de Uniune Europeană.

Schimbarea Legii achizițiilor publice este fezabilă întrucât Uniunea Europeană a creat cadrul legal-instituțional prin care se favorizează achiziționarea de produse certificate, în baza unor scheme/sisteme de calitate facultative, dorite de fiecare regiune sau autoritate locală în parte. De altfel, unele state membre, cum sunt Franța sau Italia, implementează deja o politică publică coerentă în domeniul achizițiilor publice de produse agroalimentare, cu scopul promovării unei alimentații publice sănătoase și sigure pentru toți.

În ceea ce privește România, introducerea unor criterii minimale pentru calitatea nutrițională a alimentelor servite în unitățile colective de alimentație publică gestionate de entitățile publice are aplicabilitate pe mai multe grupe de populație defavorizate sau sensibile din România, cum sunt tinerii, vârstnicii, pacienții din spitale, etc. De altfel, o primă măsură pe care inițiatorii acestei propuneri de politică publică o vizează se referă la amendarea actului normativ care reglementează alimentele nerecomandate preșcolarilor și școlarilor precum și principiile care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți.

AgroTransilvania Cluster a fost fondat în urmă cu șase ani, Consiliul Județean Cluj fiind membru fondator și finanțator constant al acestuia cu sume special alocate din bugetul județului.

Se propune modificarea Legii 98 din 2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice – Articolul 187 – Criterii de atribuire, după cum urmează:

“(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor legale sau administrative privind preţul anumitor produse ori remunerarea anumitor servicii, autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziție publică/acordul-cadru ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic;

(2) În sensul dispozițiilor (1), autoritatea contractantă stabilește oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare prevăzuți în documentele achiziţiei.

 (3) Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic în conformitate cu dispoziţiile (2), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de atribuire:

a)preţul cel mai scăzut;

b)costul cel mai scăzut;

c)cel mai bun raport calitate-preţ;

d)cel mai bun raport calitate-cost.

 (4) În sensul (3) lit. c) şi d), cel mai bun raport calitate-preţ/calitate-cost se determină pe baza unor factori de evaluare care includ aspecte calitative, de mediu şi/sau sociale, în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.

 (5) Factorii de evaluare prevăzuţi la alin. (4) pot viza, printre altele:

a) calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile estetice şi funcţionale, accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru toţi utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu şi inovatoare şi comercializarea şi condiţiile acesteia;

b) organizarea, calificarea şi experienţa personalului desemnat pentru executarea contractului, în cazul în care calitatea personalului desemnat poate să aibă un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului;

c) serviciile postvânzare, asistenţa tehnică şi condiţiile de livrare, cum ar fi data livrării, procesul de livrare şi termenul de livrare sau de

 (6)În sensul (3) lit. c), criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ include de regulă un element de preţ sau de cost; în situaţia în care autoritatea contractantă iniţiază o procedură de atribuire cu buget fix, în care elementul de preţ sau de cost este un preţ sau cost fix, factorii de evaluare se referă numai la aspecte calitative ale produselor, serviciilor sau lucrărilor care fac obiectul achiziţiei.

(7) În sensul (3) lit. b), costul cel mai scăzut se determină pe considerente de rentabilitate, utilizând factori precum calcularea costurilor pe ciclul de viaţă.

 (8)Autoritatea contractantă nu va utiliza costul cel mai scăzut/preţul cel mai scăzut drept criteriu de atribuire în cazul:

a) anumitor categorii de contracte de achiziţie publică/acorduri-cadru de lucrări sau de servicii care au ca obiect servicii  intelectuale şi care presupun activităţi cu nivel de complexitate ridicat;

b) contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru de lucrări sau de servicii care sunt aferente proiectelor de infrastructură de transport transeuropene, aşa cum sunt definite în prezenta lege, şi drumuri județene.”

În  mod concret,  la  aliniatul  8  se  propune  a  se  introduce  litera  c)  după  b)  cu  urmă torul text propus :

C) ÎN CADRUL CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/ACORDURI-CADRU DE LUCRĂRI SAU DE SERVICII CARE AU CA OBIECT ACHIZIȚIA DE PRODUSE AGRO- ALIMENTARE PENTRU UNITĂȚILE DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ AFLATE ÎN SUBORDINEA INSTITUȚIILOR PUBLICE DE DREPT FACTORII DE EVALUARE PRECIZAȚI LA ALINIATUL 4 ARTICOLUL 187 SUNT REPREZENTAȚI ÎN MOD OBLIGATORIU DE:

A) SCHEME DE CALITATE PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR AGRICOLE ȘI ALIMENTARE CONFORM REGULAMENTULUI (UE) 1305/2013 SCHEME DE CALITATE PENTRU PRODUSE AGRICOLE ŞI ALIMENTARE, A REGULAMENTULUI (UE) 848/2018 PRIVIND PRODUCŢIA ECOLOGICĂ ŞI ETICHETAREA PRODUSELOR ECOLOGICE ŞI DE ABROGARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 834/2007 AL CONSILIULUI;

B) SCHEMELE DE CALITATE, INCLUSIV SCHEMELE DE CERTIFICARE A EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE, PENTRU PRODUSE AGRICOLE ŞI ALIMENTARE SAU PENTRU BUMBAC, RECUNOSCUTE DE STATELE MEMBRE CA ÎNDEPLININD URMĂTOARELE CRITERII:

(I)SPECIFICITATEA PRODUSULUI FINAL DIN CADRUL ACESTOR SCHEME DERIVĂ DIN OBLIGAŢII CLARE PRIVIND GARANTAREA: CARACTERISTICILOR SPECIFICE ALE PRODUSELOR; METODELOR SPECIFICE DE CULTIVARE SAU DE PRODUCŢIE, SAU UNEI CALITĂŢI A PRODUSULUI FINAL CARE DEPĂŞEŞTE SEMNIFICATIV STANDARDELE COMERCIALE APLICABILE PRODUSELOR DE LARG CONSUM ÎN CEEA CE PRIVEŞTE SĂNĂTATEA PUBLICĂ, SĂNĂTATEA ANIMALELOR SAU A PLANTELOR, BUNĂSTAREA ANIMALELOR SAU PROTECŢIA MEDIULUI;

(II) SCHEMA ESTE DESCHISĂ TUTUROR PRODUCĂTORILOR;

(III) SCHEMA IMPLICĂ RESPECTAREA UNOR SPECIFICAŢII OBLIGATORII ALE PRODUSULUI, ACEST LUCRU FIIND VERIFICAT DE AUTORITĂŢILE PUBLICE SAU DE UN ORGANISM INDEPENDENT DE INSPECŢIE;

(IV) SCHEMA ESTE TRANSPARENTĂ ŞI ASIGURĂ TRASABILITATEA COMPLETĂ A PRODUSELOR;

C)SCHEME VOLUNTARE DE CERTIFICARE A PRODUSELOR AGRICOLE RECUNOSCUTE DE STATELE MEMBRE CA APLICÂND ORIENTĂRILE UE PRIVIND CELE MAI BUNE PRACTICI PENTRU SISTEMELE DE CERTIFICARE VOLUNTARĂ A PRODUSELOR AGRICOLE ŞI LA ACEASTA CATEGORIE POT FI INTRODUSE TOATE SCHEMELE PRIVATE DE CALITATE GENERATE VOLUNTAR LA NIVEL DE REGIUNE.